Järgnevalt on toodud loetelu osadest teostatud töödest.

2022

 

 • Setete liikumine Andineemes. Analüüsiti setete liikumist erinevates olukordades.

 • Setete liikumine Nasva sadama lähistel. Analüüsiti setete ja heljumi liikumist erinevates  oludes.

 • Üleujutusalade analüüs Kuusalu vallas ja selle kinnistutel. Selgitati mõõtmiste põhjal, milliseid rannikualasid üldiselt on otstarbekas käsitleda korduva üleujutusega alana ehk mis on pidevalt ja kindlate perioodide jooksul üleujutustest mõjutatud. Määrati korduva üleujutusega ala piir. Selgitati, kuidas tuleks korduvalt üle ujutatava ala määramisel ja ehituskeeluvööndi täpsustamisel arvestada kliimamuutuste mõjuga ning rannikuprotsessidega. Arvestades piirkondlikke eripärasid, anti juhised asustuse ning ehitustegevuse suunamiseks.

 • Sillamäe marina ekspertiis. Analüüsiti sadama konstruktsioone ning tehti täiendusettepanekuid.

 • Erinevad konstruktsioonide tööprojektid Virtsus, Roomassaares, Triigis, Kihnus ja Ruhnus. 

 • Heltermaa, Rohuküla, Virtsu, Ruhnu ja Kihnu sadamate lainetuse mõõdistamised ja modelleerimised.

 • Sadamate arendamise konsultatsioonid AS Saarte Liinide sadamates

2021

 • Logi tn (Tallinn) kinnistute lainetuse ja veetasemete parameetrite modelleerimine. Tellija: Estkonsult OÜ. Leiti erinevatele korduvusperioodidele vastavad lainetuse ja veetasemete parameetrid lainemudeliga SWAN, mida sai kasutada projekteerimisel. Analüüsiti lainetuse ülesjooksu ja ületipnemise hulka erinevate kaldakindlustuste lahenduste korral ning tehti soovitused kuluefektiivseks lahenduseks.

 • Kaldakindlustuse konsultatsioonid Liepaja (Läti) lähistel. Tellija: Design Solutions LLC (Läti).

 • Skulte sadama lainetuse parameetrite modelleerimine. Tellija: Design Solutions LLC (Läti). Analüüsiti lainetuse muutumist sadamas erinevate konstruktsioonilahenduste korral Skulte sadama vasakul kaldal.

 • Püünsi sadama rannaprotsessid. Tellija: Viimsi Haldus OÜ. Kirjeldati kohalikku lainekliimat. Analüüsiti olukorda rannajoone muutuste ja objekti vaatluse põhjal. Hinnati uue sadama uue plaanilahenduse mõju rannikuprotsessidele: kas ja kuidas muutub setete liikumine.

 • Muuli audit Viimsi vallas. Tellija: eraisik. Analüüsiti konstruktsioone ning hinnati püsivust. Koostati aruanne valda ehitise seadustamiseks ja kasutusloa saamiseks.

 • Skulte sadama lainetuse parameetrite modelleerimine. Tellija: Bauest OÜ. Analüüsiti lainetuse muutumist sadamas erinevate pontoonide ja nende omaduste korral Skulte sadama paremal kaldal. Hinnati pontoonide sobivust ja esitati konstruktsioonide variandid.

 • Patarei promenaadi lainetuse parameetrite modelleerimine. Tellija: Estkonsult OÜ. Leiti erinevatele korduvusperioodidele vastavad lainetuse ja veetasemete parameetrid lainemudeliga SWAN, mida sai kasutada projekteerimisel. Analüüsiti lainetuse ülesjooksu ja ületipnemise hulka erinevate kaldakindlustuste lahenduste korral ning tehti soovitused kuluefektiivseks lahenduseks.                                                                                                                

 • Narva-Jõesuu muuli ekspertiis. Tellija: Estkonsult OÜ. Arvutati lainetuse parameetrid ning analüüsiti muuli konstruktsiooni.                                                    

 • Vanasadama uue kruiisikai KSH hüdrodünaamilised modelleerimised. Tellija: Lemma OÜ. Uue kai rajamise KSH tarbeks modelleeriti heljumi liikumist sadama asukohas. Arvutati lainetuse parameetrid (kõrgus, periood, suund) SWANi mudeliga kruiisikai läheduses ning hinnati selle põhjal laeva liikumisi kahe erineva kruiisikai orientatsiooni korral.                                                                                                                                                             

 • Saaremaa valla korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring. Tellija: Saaremaa vald. Selgitati mõõtmiste põhjal, milliseid rannikualasid üldiselt on otstarbekas käsitleda korduva üleujutusega alana ehk mis on pidevalt ja kindlate perioodide jooksul üleujutustest mõjutatud. Määrati korduva üleujutusega ala piir. Selgitati, kuidas tuleks korduvalt üle ujutatava ala määramisel ja ehituskeeluvööndi täpsustamisel arvestada kliimamuutuste mõjuga ning rannikuprotsessidega. Arvestades piirkondlikke eripärasid, anti juhised asustuse ning ehitustegevuse suunamiseks.

2020

 • Roomassaare sadama kai nr 1 lainetuse parameetrite modelleerimine. Tellija: Estkonsult OÜ. Leiti erinevatele korduvusperioodidele vastavad lainetuse ja veetasemete parameetrid lainemudeliga SWAN, mida sai kasutada kividest ja tetrapoodidest nõlva projekteerimisel.

 • Kalaranna lainetuse parameetrite modelleerimine. Tellija: Kaurits OÜ. Leiti erinevatele korduvusperioodidele vastavad lainetuse ja veetasemete parameetrid lainemudeliga SWAN, mida sai kasutada projekteerimisel.

 • Valgeranna rannaprotsesside analüüs. Tellija: Audru osavald. Kirjeldati lühidalt lainekliimat, veetasemeid ning olemasolevat rannakindlustust. Lainetuse parameetrid arvutati empiiriliste valemitega. Kasutati veetasemete aegridasid. Analüüsiti erinevaid rannakindlustuse süsteeme, mida Valgeranna rakendada. Visandati kividest kaitse põhimõtted.

 • Lennusadama lainetuse parameetrite modelleerimine. Tellija: Estkonsult OÜ. Leiti erinevatele korduvusperioodidele vastavad lainetuse ja veetasemete parameetrid lainemudeliga SWAN, mida sai kasutada projekteerimisel. Analüüsiti täiendava kai asetust ja mõju mudelitega SWAN ja COULWAVE.

 • Salmistu sadama lainetuse parameetrite modelleerimine. Tellija: Kaurits OÜ. Leiti erinevatele korduvusperioodidele vastavad lainetuse ja veetasemete parameetrid lainemudeliga SWAN, mida sai kasutada projekteerimisel. 

 • Häädemeeste valla korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring. Selgitati mõõtmiste põhjal, milliseid rannikualasid üldiselt on otstarbekas käsitleda korduva üleujutusega alana ehk mis on pidevalt ja kindlate perioodide jooksul üleujutustest mõjutatud. Määrati korduva üleujutusega ala piir. Analüüsida tormisündmuste ja üleujutuste andmestikke, mille alusel selgitada välja nende esinemise sagedus ja mõju tugevus kaldale. Selgitada, kuidas tuleks korduvalt üle ujutatava ala määramisel ja ehituskeeluvööndi täpsustamisel arvestada kliimamuutuste mõjuga ning rannikuprotsessidega. Arvestades piirkondlikke eripärasid, anti juhised asustuse ning ehitustegevuse suunamiseks. 

 • Naissaare sildumiskoha eksiis. Koostati eskiis laevade sildumiseks. Töö oli sisendiks detailplaneeringu arutelu protsessis.

 • Aseri sadama hüdrodünaamilised modelleerimised KMH jaoks. Tellija: Skepast & Puhkim OÜ. Sadama laienduse rajamise KMH tarbeks modelleeriti heljumi liikumist sadama asukohas ja kaadamisel. Lisaks tehti rannaprotsesside ekspertiis.

 • Andineeme rannaprotsesside ekspertiis.

 • Uue Tallinki sadama lainetuse parameetrite modelleerimine ning selle mõju hindamine laevadele. Tellija: Infortar AS. Arvutati lainetuse parameetrid (kõrgus, periood, suund) erinevate mudelite (WAM ja SWAN) ja tuulte korral. Esitati erinevate lainekõrguste kvantiilid. Leiti laeva liikumised nende lainetuse parameetrite korral. Anti soovitused kaide ja laevade asetuseks. Töö tehti koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Lainetuse dünaamika laboratooriumiga.

2019

 • Tööstuskompleksi rajamise eelhinnangu raames läbiviidav merekeskonna modelleerimine. Tellija: Tallinna Ülikool. Kirjeldati lainekliimat, veetasemeid ja hoovuseid Soome lahes. Modelleeriti lainetuse parameetrid Kunda lahes lainemudeliga SWAN. Analüüsiti kahe erineva asukohaga veevõtu ja väljalasu mõju hoovustele. Võrreldi jahutusvee levikut jahutusvee väljalasu kolme võimaliku asukoha puhul. Anti soovitused asukoha valikuks ning edasiseks tööks.

 • Andineeme liivade liikumine. Tellija: Magister Morum OÜ.

 • Veetasemete ja tormide analüüs Lääneranna valla rannikul. Tellija: Skepast&Puhkim OÜ. Töö koosnes üleujutuste ja tormide analüüsist.
  Kasutades olemasolevaid mõõtmisi ja modelleeritud andmeid, vaadeldi esimeses osas nii pikajalisi trende kui ka lühiajalisi kõrgemaid/madalamaid veetasemeid. Anti veetasemete kvantiile ületavad väärtused ning nende hinnangulised ajalised pikkused, mis olid sisendiks üleujutusala piiride määramisel. Anti üldised soovitused üldplaneeringu koostamiseks randade arendusvõimaluste ja ka piirangute kohta.
  Teises osas kirjeldati erinevaid randlate tüüpe Lääneranna vallas, vaadeldi rannaprotsesside peamisi tegureid ja lainetust, hinnati seire ja tuule andmete põhjal tormide mõju rannal ning hinnati võimalike tormipurustuste trende ning anti soovitused.

 • Hüdrodünaamiline modelleerimine Saaremaa looderanniku kalakasvanduses – lainetuse ja setete liikumise modellerimine. Tellija: Saaremere kala AS. Modelleeriti tuulelaineid ning nende parameetreid (oluline lainekõrgus, keskmine periood, tipp-periood, maksimaalne laine) erinevate tuulte korduvusperioodide (2, 5, 10, 50 aastat) ning keskmiste olude korral. Modelleeriti tuulelainetusest põhjustatud põhjahõõret erinevate tuulekiiruste (kvantiilide) ja suundade korral. Võrreldakse saadud tulemusi empiiriliste graafikutega hindamaks setete liikumise algust. Modelleeritakse setete liikumist erinevate tuule kiiruste ja suundade puhul.

 • Lainetuse ja veetasemete analüüs Väike-Pakri sadama projekteerimiseks. Tellija: Estkonsult OÜ. Modelleeriti lainetuse parameetrid Väike-Pakri sadama projekteerimiseks lainemudeliga SWAN. Modelleeriti akvatooriumi lainekõrgused erinevate lõunakaarte tuultega ning leiti piirväärtused. Leiti, kui sageli esinevad statsionaarse kai ees sildumiseks sobimatud tingimused.

 • Püünsi sadama rannaprotsessid. Tellija: Viimsi Haldus OÜ. Kirjeldati kohalikku lainekliimat. Analüüsiti olukorda rannajoone muutuste ja objekti vaatluse põhjal. Hinnati uue sadama mõju rannikuprotsessidele: kas ja kuidas muutub setete liikumine. Hinnati, kas väikesadam on antud kujul jätkusuutlik (kas setted kuhjuvad akvatooriumi või laevateele).

 • Haapsalu rannikuveekogumi analüüsid. Tellija: Skepast&Puhkim OÜ. Töö koosnes üleujutuste, heitvee leviku, setete transpordi ja võimaliku kanali analüüsist.
  Kasutades olemasolevaid mõõtmisi ja modelleeritud andmeid, vaadeldi nii pikajalisi trende kui ka lühiajalisi kõrgemaid/madalamaid veetasemeid. Anti veetasemete kvantiile ületavad väärtused ning nende hinnangulised ajalised pikkused, mis olid sisendiks üleujutusala piiride määramisel.
  Pakuti välja võimalik kanali trass Haapsalu lahest Hanekivi madalasse. Analüüsiti veetasemete erinevusi ja nende ajalisi pikkuseid Haapsalu ja Dirhamis, misläbi saadi kanalis voolava vee lang. Pakuti välja kanali ristlõigete variandid. Anti soovitused edasisteks töödeks.
  Analüüsiti erinevate veetasemete ja lainetuse tingimustes heitvee levikut. Hinnati heitvee liikumise/settimise mõju nii olemasolevale sadamaalale kui ka supelrannale.
  Analüüsiti erinevate veetasemete ja lainetuse tingimustes setete liikumist olemasolevas olukorras. Vaadeldi vooluhulkade muutumist erinevates ristlõigetes Haapsalu lahes ning analüüsitakse setete liikumist süvendatud alal. Tehti kokkuvõtted ja anti soovitused.

 • Hara lahe rannaprotsesside analüüs. Tellija: Kuusalu Vallavalitsus. Kirjeldati Hara lahe lainekliimat ja veetasemeid. Kirjeldati rannaprotsesse varasemate tööde ja uurimuste baasil. Leiti vastus küsimusele, kuidas mõjutab rannakindlustuse rajamine teatud kruntidele ülejäänud rannaala püsivust. Hinnati maksumust.

 • Sillamäe promenaadi lainetuse ja veetasemete uuring. Tellija: Selektor OÜ. Analüüsiti tuuli, lainekliimat ja veetasemeid rannakindlustuse konstruktsioonide rajamiseks mudeliga SWAN. Erinevatele korduvusperioodidele ja aastaegadele koostati tulemite komplektid, mis võimaldasid kuluefektiivselt projekteerida promenaadi rannakindlustust.

 • Pikksilma promenaadi lainetuse ja veetasemete uuring. Tellija: Estkonsult OÜ. Analüüsiti tuuli, lainekliimat ja veetasemeid rannakindlustuse konstruktsioonide rajamiseks mudeliga SWAN. Erinevatele korduvusperioodidele ja aastaegadele koostati tulemite komplektid, mis võimaldasid kuluefektiivselt projekteerida promenaadi rannakindlustust.

2018

 • Reidi tee lainetuse ja veetasemete analüüs. Tellija: KMG Ehitus OÜ. Analüüsiti tuuli, lainekliimat ja veetasemeid rannakindlustuse konstruktsioonide rajamiseks mudeliga SWAN. Erinevatele korduvusperioodidele ja aastaegadele koostati tulemite komplektid, mis võimaldasid kuluefektiivselt projekteerida promenaadi rannakindlustust.

 • Kalaranna sadama lainetuse analüüs. Tellija: Aavo ja Riina Raig Projekt OÜ. Arvutati rannakindlustuse projekteerimiseks vajalikud parameetrid mudeliga SWAN.

 • Kelnase sadama hüdrodünaamilised modelleerimised. Tellija: Viimsi Vallavalitsus. Sadama laienduste tarbeks teostati lainetuse uuring, milles lainete parameetrid rajatiste dimensioneerimiseks. Hinnati sadamate muulide asetust, uuriti resonantsi ja peegeldusi. Kontrolliti setete liikumist muulide otste vahel ning hinnati ehitusaegse heljumi levikut erinevates olukordades. Tööd olid sisendiks sadama projekteerimisel.

 • Virtsu sadama kai nr 6 paalide vaheliste lainerahustusseinte toimivuse analüüs. Tellija: Saare Liinid AS. Koostöös TTÜ Lainetuse dünaamika laboratooriumiga mõõdeti veepinna kõikumist lainerahustusseinte ees ja taga erinevates paalide vahedes peaaegu 2 kuud. Mõõtetulemuste põhjal analüüsiti seinte efektiivsust ning võrreldi neid teoreetiliste valemitega teaduskirjandusest.

 • Koguva sadama planeeritavate muulide mõju setete liikumisele. Tellija: Muhu Vallavalitsus. Analüüsiti veetaset ja hoovusi Väikses Väinas ning arvutati tuule poolt tekitatud veeosakeste liikumiskiirused.

2017

 • Leppneeme sadama hüdrodünaamilised modelleerimised. Tellija: Viimsi Vallavalitsus. Sadama laienduste tarbeks teostati lainetuse uuring, milles lainete parameetrid rajatiste dimensioneerimiseks. Hinnati sadamate muulide asetust, uuriti resonantsi ja peegeldusi. Kontrolliti setete liikumist muulide otste vahel ning hinnati ehitusaegse heljumi levikut erinevates olukordades. Tööd olid sisendiks sadama projekteerimisel.

 • Käsmu sadama lainetuse analüüs. Tellija: Estkonsult OÜ. Analüüsiti tuuli, lainekliimat ja veetasemeid uue sadama rajamiseks. Arvestati võimaliku veealuse lainemurdja mõju lainetusele ning saadi parameetrid muulide dimensioneerimiseks.

 • Matsi sadama setete liikumise analüüs. Tellija: Varbla Vallavalitsus. Analüüsiti sadama ja kavandatavate rajatiste mõju Matsi sadama ümbruse randadele. Kasutati teaduskirjandust, vaatlusi ning mõõdetud profiile.

 • Noblessneri sadama lainetuse simulatsioonid. Tellija: Estkonsult OÜ. Analüüsiti tuuli, lainekliimat, veetasemeid ning kiirlaevalaineid. Saadud andmete põhjal analüüsiti lainemudelites SWAN ja COULWAVE sadama erinevaid konfiguratsioone. Töö tulemuseks oli parandusettepanekud summutamise vähendamiseks, rajatiste projekteerimiseks ning soovitused arendusetappideks. Töö koostati Noblessneri sadama eelprojekti ekspertiisi raames.

 • Värati sadama lainetuse analüüs. Tellija: Tõstemaa Vallavalitsus. Analüüsiti tuuli, lainekliimat ja veetasemeid. Saadud tulemuste põhjal modelleeriti lainemudelis SWAN erinevate plaanilahendustega akvatooriume ja muule ning leiti sobivad harjakõrgused. Töö oli sisendiks sadama eelprojekti koostamisele.

2016

 • Reidi tee mõju laevavrakk Tverile. Tellija: K-Projekt AS. Analüüsiti veetasemeid ja lainetust laevavraki lähistel. Hinnati lainetuse mõju setete uhtumisele Tveri vahetus läheduses enne ja pärast Reidi tee kaldakindlustuse rajamist. Anti soovitused võimaliku avalduva mõju vähendamiseks ning kaldakindlustuse konstrueerimiseks.

 • Naissaare sadama lainetuse analüüs. Tellija: Saarte Liinid AS. Analüüsiti tuuli, lainekliimat ja veetasemeid ning saadi parameetrid Naissaare sadama kaikindlustuse rekonstrueerimiseks Jonswap-meetodiga.

 • Nasva liivamaardla setete liikumise analüüs. Tellija: E-Konsult OÜ. Analüüsiti kaevandamise mõju Nasva liivamaardlas keskkonnamõju hindamise tarbeks teaduskirjanduse, vaatluste ja arvutuste põhjal. Töö oli sisendiks Nasva liivakarjääri mere süvendamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamisele. KMH aruanne on heaks kiidetud Keskkonnaameti 08.05.2017 otsusega 6-3/17/2525-7 (OÜ E-Konsult töö nr E1367). Juhtekspert Aide Kaar (KMH litsents nr KMH0123).

 • Varese sadama lainetuse analüüs. Tellija: Adapte OÜ. Arvutati kai kindlustuse projekteerimiseks vajalikud parameetrid mudeliga SWAN.

 • Kihnu sadama kaitsemuuli mõju analüüs. Tellija: Saarte Liinid AS. Koostöös TTÜ Lainetuse dünaamika laboratooriumiga analüüsiti olemasolevaid tuuleandmeid ning leiti erinevate korduvusperioodide (2 kuni 50 aastat) lainetuse ja veetaseme parameetrid. Kaitsemuuli mõju hinnati mudeli SWAN abil.

2015

 • Setete transpordi hindamine ning heljumi leviku modelleerimine Merirahu sadama lähistel Koostöös TTÜ Lainetuse dünaamika laboratooriumiga analüüsiti rannaprotsesse teaduskirjanduse, uurimuste ja vaatluste põhjal. Modelleeriti süvendamisel tekkiva heljumi levikut erinevates olukordades. Töö oli sisendiks Merirahu sadama vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamisele (KMH). KMH aruanne heaks kiidetud Keskkonnaameti 29.08.2016 otsusega 6-3/16/2454-11 (OÜ E-Konsult töö nr E1341). Juhtekspert Aide Kaar (KMH litsents nr KMH0123).

 • Sõru sadama kai nr 1 pikendamise mõju setete transpordile. Koostöös TTÜ Lainetuse dünaamika laboratooriumiga modelleeriti pikendamise mõju setete transpordile. Töö oli sisendiks Sõru sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamisele . KMH aruanne kiideti heaks Keskkonnaameti 01.02.2016 otsusega nr 6-3/16/947-3 (OÜ E-Konsult töö nr E1336). Juhtekspert Aide Kaar (KMH litsents nr KMH0123).